Diensten
Cost management
Cost management

Waarom Cost management?  |  Toepassingen  |  Tools & systemen  |  Onze diensten


 

Waarom Cost management?

Behalve de omzet, bepalen de kosten de winstgevendheid van elke organisatie. Daarom is kostenbeheersing essentieel, op korte en lange termijn. Belangrijk voorwaarde is dat er inzicht is wat deze kosten zijn en waardoor ze worden veroorzaakt. Maar zo simpel als het klinkt, blijkt dat in de praktijk zeer lastig te zijn. Onvolledige informatie, gebrekkige datahuishouding, beperkte middelen en tijd, en onvoldoende aandacht blijken al te vaak showstoppers te zijn om werkelijk de kosten te kunnen beheersen. Gevolg hiervan is geen inzicht in winstgevendheid naar produkten, diensten en/of  klanten. Onjuiste vooronderstellingen hoe kosten onstaan, en hoe ze beheerst kunnen worden. En het meest belangrijke, grote kans op het maken van foute beslissingen.

<<

Toepassingen

Cost management beslaat een groot aantal toepassingsmogelijkheden die terug te voeren zijn naar 4 aandachtsgebieden.
 


    Cost management framework

 

Profitability

Winstgevendheid is bij uitstek het vraagstuk waar costing toegepast wordt. Over het algemeen kan winstgevendheid op totaal ondernemingsniveau en naar profit centers gemakkelijk uit bestaande management en financiële rapportages worden afgeleid, als het al niet al bestaat. Anders is het voor de winstgevendheid van produkt(groep) of klant(groep). Naast directe produkt kosten (inkoop, produktie, etc.) en directe klant of marktspecifieke kosten (media, incentives, commissies, distributie, etc.) zijn er ook organisatie brede kosten, vaak overhead genoemd. Deze zogenaamde indirecte kosten bepalen in toenemende mate de resultaten. Inzicht in de kostenopbouw van produkten en/of klanten is daarom essentieel. Dit speelt met name bij organisaties die een grote diversiviteit hebben in hun produkten en diensten, klantgroepen of beiden. De uitdaging hierin ligt hoofdzakelijk bij de toewijzing van de kosten. Door het leggen van organisatie brede causaliteits verbanden tussen middelen, afdelingen, activiteiten, produkten en klant(groepen) kan de winstgevendheid naar deze dimensies worden vastgesteld.

<<

Pricing

(Kost)prijzen is het instrument waarmee de waarde van artikelen, activiteiten, produkten en diensten wordt bepaald. Noodzakelijk voor interne doorbelasting van diensten en middelen, en een belangrijke factor bij prijsvorming van produkten en diensten en bij het maken van offertes. Belangrijke issues die hier spelen zijn:

- Kostenbasis: werkelijke of gebudgeteerde kosten.
- Waarderingsmethode: historische aanschafwaarde, vervangingswaarde of indirecte opbrengstwaarde
- Dekkingsbijdrage: vaste en variabele kosten versus alleen variabele kosten, en directe versus indirecte kosten.
- Kostprijsmethode: integrale kostprijs, incrementele kostprijs of marginale kostprijs.
- Opslagen voor winst en belastingen (alleen van toepassing voor eindtarieven en transferpricing).
Optimalisatie

Een efficiënte kostenbasis is een voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau is het daarom belangrijk de kosten te optimaliseren. Dat wil zeggen de 'best price' zonder concessies te doen aan doelstellingen of uitgangspunten. Dit kan door het uitvoeren van specifieke projecten zoals kostenbesparingsoperaties, vaststellen van taakstellende kost(prijz)en, opstellen van businesscases voor in- en uitbesteding, produkt introducties. Maar ook door het creëren van 'cost awareness' binnen organisaties. Hier ligt dan ook een duidelijke relatie met lean six sigma, operational excellence en activity based management.

<<

Performance

Voor verbeteringstrajecten, benchmarkstudies, beslissingstrajecten maar ook voor management rapportages zijn meestal operationele en financiële data nodig, en meer specifiek ook gegevens over kosten.  Ontsluiten van deze data en daar duiding aan geven is hier noodzakelijk, om te weten wat er werkelijk aan de hand is. Dit kan door het doen van quick scan's, het maken van analyses of het doorlichten van organisatie onderdelen. Typisch wordt bij een dergelijk traject ook andere afdelingen betrokken buiten finance.

<<

Tools & systemen

het uitvoeren van costing is bijna niet voor te stellen zonder gebruik te maken van tools en systemen. Zeker voor profitability en voor pricing, als het niet bij een éénmalige excercitie blijft, is het noodzakelijk dat de kosten en omzetgegevens op een gestructureerde wijze worden vastgelegd en beschikbaar zijn voor reporting. Afhankelijk van de eisen, wensen en van de reeds aanwezige systemen kan er voor elke situatie de juiste oplossing worden gevonden. Van een eenvoudig excelmodel tot een specifieke kostenpakket of gebruikmakend van een ERP oplossing. 

<<

Onze dienstverlening binnen cost management

Jepeges kan op alle 4 aandachtsgebieden u van dienst zijn. Wij geven advies over het opzetten en inrichting van kost(prijs) modellen en systemen, we begeleiden en coachen uw medewerkers. Wij kunnen u helpen met uw kostenoptimalisatie programma's en performance improvement trajecten. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn met het inrichten van een costing omgeving en kosten modellen.

<<

Over Jepeges
Diensten
Werkwijze
Ervaringen
English summary
Contact
Sitemap